Autografsamlares Förening

Sveriges Autografsamlares Förening | 6 mars 2010 | info@autografer.org | Kontakta oss

BLI MEDLEM IDAG!Hur gör jag för att bli medlem?


 • Läs igenom våra stadgar. Godkänner du dessa?
 • Fyll i formuläret här till höger.
 • Skicka in
 • Därefter kommer en faktura på mailen med ditt medlemsnummer samt inloggningsuppgifter till våra medlemssidor.
  Vill du inte vänta på fakturan kan du redan nu betala in 100kr till vårt bankgiro 633-6127
 • Klart


Varmt välkommen till föreningen.


Vad kostar det att bli medlem?


Sedan föreningen bildades har medlemsavgiften legat på låga 100:-/år.Vad får man som medlem?


 • Medlemskap i Sveriges Autografsamlares Förening för 2023
 • Nyhetsbrev 4 gånger om året.
 • Inbjudan till träffar 2 gånger om året.  
 • Vid olika tillfällen håller vi i interna auktioner på våra träffar. (Är du medlem i föreningen så får du utan kostnad lämna autografer till ordförande som sedan auktionera ut dem på kommande träff. Är du inte medlem kostar det 20% av den totala summan.)
 • Medlemslista med alla kontaktuppgifter du kan behöva.Vi har ett stående mål att försöka nå 100 medlemmar. Kan vi nå detta 2023

ASF-logga

Bli medlem snabbt!


Fyll i formuläret nedan och

skicka in redan idag!

JA
Nej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Föreningens stadgar
2017-03-04§ 1


Föreningens namn är Sveriges Autografsamlares Förening (ASF)§ 2


Föreningen har till ändamål att öka intresset för autografsamlandet och för att motverka försäljning av falska autografer. Föreningen skall vara ett forum för att analysera, debattera och behandla ärenden som berör autografsamlandets framtid och utveckling, och att initiera aktiviteter för att genomföra dessa.§ 3


Medlemskap i Sveriges Autografsamlares Förening kan erhållas av den som förväntas följa föreningens stadgar och beslut. Medlemskapet förlängs årsvis genom erläggande av årsavgift. § 4


Årsavgiftens storlek fastställs på årsmötet och gäller för nästkommande verksamhetsår. § 5


Styrelsen består av ordförande och minst 5 övriga ledamöter, dessa utses av årsmötet. Styrelsen väljer vice ordförande, sekreterare, kassör. Mandattiden för ordförande är ett (1) år. Ledamöter väljs på två (2) år varav 4 ledamöter väljs på vartannat år. Årsmötet väljer revisor och valberedning för en mandatperiod på två (2) år.§ 6


Styrelsen är beslutsmässig när ordförande och minst fyra ordinarie ledamöter är närvarande. Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig.§ 7


Räkenskapsår skall vara kalenderår (1 januari – 31 december). Styrelsens årsredovisning skall överlämnas till föreningens revisor senast den 31/1. Revisionsberättelsen ska lämnas till styrelsen senast sju (7) dagar före årsmötet.§ 8


Föreningen skall hålla årsmöte före utgången av mars månad. Kallelse ska ske genom utskick senast fjorton (14) dagar före årsmötet. Vid årsmötet har varje medlem en (1) röst. Rösträtt kan ej utövas genom ombud. Medlem som vill få motion behandlad i föreningen kan inlämna denna skriftligt till ordförande eller ordinarie ledamot i styrelsen senast januari månads utgång.§ 9


För förändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av de röstberättigade vid årsmötet. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen. § 10


För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med 2/3 av de röstberättigade vid årsmötet. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till välgörande ändamål som beslutas av årsmötet