Föreningens-logga

Ansök om medlemskap


Som autografsamlare är du välkommen att ansöka om medlemskap i Autografsamlares Förening (ASF).


Innan du fyller i ansökningsformuläret är det viktigt att du läser igenom föreningens stadgar och godkänner dem. Medlemskap i ASF kostar 100kr per år och ger dig tillgång till en gemenskap av autografsamlare samt möjlighet att delta i föreningens aktiviteter och evenemang.


Bli medlem idag och få en unik möjlighet att utveckla din passion för autografer.

Varför välja Autografsamlares Förening (ASF)?


1. Expertis: Vi är dedikerade autografsamlare med över 30 års erfarenhet och omfattande kunskap inom området. Vi kan erbjuda råd och vägledning för att hjälpa dig att växa din autografsamling.

2. Nätverk: Som medlem i ASF får du tillgång till ett starkt nätverk av autografsamlare runt om i Norden. Här kan du dela och byta autografer, diskutera intressanta ämnen och knyta värdefulla kontakter.

3. Evenemang: ASF arrangerar årligen 2 träffar där du har möjlighet att köpa och sälja autografer. Du kommer att kunna träffa likasinnade och dyka djupare in i världen av autografsamlande. Vi anordna ibland även auktioner i samband med träffar där enbart medlemmar har möjlighet att delta. 


4. Nyhetsbrev: Vi skickar ut 4 nyhetsbrev varje år med intressanta artiklar, intervjuer, synpunkter och även adresser.

Bli medlem i ASF och få fördelarna med vår expertis, vårt nätverk och vårt engagemang för autografsamlare.

bild på föreningens logga
JA
Nej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Föreningens stadgar
2017-03-04§ 1


Föreningens namn är Sveriges Autografsamlares Förening (ASF)§ 2


Föreningen har till ändamål att öka intresset för autografsamlandet och för att motverka försäljning av falska autografer. Föreningen skall vara ett forum för att analysera, debattera och behandla ärenden som berör autografsamlandets framtid och utveckling, och att initiera aktiviteter för att genomföra dessa.§ 3


Medlemskap i Sveriges Autografsamlares Förening kan erhållas av den som förväntas följa föreningens stadgar och beslut. Medlemskapet förlängs årsvis genom erläggande av årsavgift. § 4


Årsavgiftens storlek fastställs på årsmötet och gäller för nästkommande verksamhetsår. § 5


Styrelsen består av ordförande och minst 5 övriga ledamöter, dessa utses av årsmötet. Styrelsen väljer vice ordförande, sekreterare, kassör. Mandattiden för ordförande är ett (1) år. Ledamöter väljs på två (2) år varav 4 ledamöter väljs på vartannat år. Årsmötet väljer revisor och valberedning för en mandatperiod på två (2) år.§ 6


Styrelsen är beslutsmässig när ordförande och minst fyra ordinarie ledamöter är närvarande. Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig.§ 7


Räkenskapsår skall vara kalenderår (1 januari – 31 december). Styrelsens årsredovisning skall överlämnas till föreningens revisor senast den 31/1. Revisionsberättelsen ska lämnas till styrelsen senast sju (7) dagar före årsmötet.§ 8


Föreningen skall hålla årsmöte före utgången av mars månad. Kallelse ska ske genom utskick senast fjorton (14) dagar före årsmötet. Vid årsmötet har varje medlem en (1) röst. Rösträtt kan ej utövas genom ombud. Medlem som vill få motion behandlad i föreningen kan inlämna denna skriftligt till ordförande eller ordinarie ledamot i styrelsen senast januari månads utgång.§ 9


För förändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av de röstberättigade vid årsmötet. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen. § 10


För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med 2/3 av de röstberättigade vid årsmötet. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till välgörande ändamål som beslutas av årsmötet